Pierwszoklasiści przystąpili do “Drużyny Maczka”

10 listopada 2017 roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły złożyli ślubowanie, czyli stali się pełnoprawnymi uczniami
Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu. W obecności licznie zgromadzonej publiczności powtórzyli słowa przysięgi:
My, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu, uroczyście ślubujemy, że w codziennej pracy nie będziemy szczędzić swoich sił, aby zdobyć rzetelną wiedzę, która będzie nam służyć w pracy dla dobra naszej Ojczyzny. Swoim zachowaniem, pilnością w nauce
i pracy oraz przestrzeganiem regulaminu szkolnego, damy wyraz szacunku dla tradycji naszej szkoły oraz świadectwo uczniowskiej kultury. Na każdym kroku będziemy dbać o honor młodego pokolenia, starać się poznać historię walk narodu polskiego o wolność
i demokrację, a tym samym kształtować w sobie cechy prawdziwego patriotyzmu
.”