Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzu informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 z siedzibą w Jaworzu przy ul. Wapienickiej 10, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: iodo@sp2jaworze.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, prowadzenia i dokumentowania procesu edukacyjno- opiekuńczego, organizowania wydarzeń promocyjnych, konkursów tematycznych, wyjazdów, zawodów sportowych, prowadzenia monitoringu wizyjnego
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – dokumentacja procesu edukacyjnego pozostałe dane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania,
podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu dydaktyczno-opiekuńczego,
posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.

Klauzula informacyjna zleceniobiorcy