Procedura wyboru „Absolwenta roku”

Absolwent roku to uczeń wyróżniający się swą postawą, osobowością, wykazujący ponadprzeciętny poziom rozwoju umysłowego połączony z ciekawością poznawczą i wysokim poziomem motywacji przejawiającym się w samodzielnym i konsekwentnym poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania.

1. O tytuł „Absolwenta roku” może ubiegać się uczeń klasy ósmej kończący naukę w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu.
2. Tytuł „Absolwenta roku” przyznawany jest tylko jednemu uczniowi danego rocznika.
3. Kandydaci do tytułu „Absolwenta roku” zgłaszani są przez wychowawców klas w dniu konferencji klasyfikacyjnej. Tytuł „absolwenta roku” nie jest równoznaczny z osiągnięciem najwyższych średnich ale wynika z całokształtu osobowości i zaangażowania w życie szkoły.
Wychowawcy klas VIII typują ucznia do tytułu „Absolwenta roku” uwzględniając:
opinię zespołów klasowych (będzie ona jednym z czynników decydujących),
średnią wyników w nauce w klasach 4-8,
zachowanie w klasie VIII (wzorowe lub przynajmniej bardzo dobre w po-przednich latach),
• zaangażowanie w życie klasy i szkoły,
nieposzlakowana opinię w szkole jak i poza szkołą.
4. Wiosek należy przedłożyć dyrektorowi szkoły.
5. Wnioski podlegają rozpatrzeniu na konferencji klasyfikacyjnej. Rada Pedagogiczna przyznaje tytuł w drodze głosowania zwykłą większością głosów (każdy głosujący ma tylko jeden głos).
6. Po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną kandydatury, informacja o dokonanym wyborze zostaje ogłoszona na akademii na zakończenie roku szkolnego.
7. Wychowawcy klas zobowiązani są przedstawić niniejsze procedury uczniom na lekcji wychowawczej w pierwszym tygodniu roku szkolnego.