WSTĘP
We współczesnej szkole istnieje konieczność przeniesienia akcentu z ilości wiedzy na umiejętności samodzielnego gromadzenia potrzebnych informacji oraz ich wykorzystywania w codziennym życiu i w dalszej edukacji. Eliminowanie nadmiaru treści – to tendencja, którą mocno należy akcentować w podejściu do nauczania przyrody i biologii. Należy zwracać szczególną uwagę na rozwój aktywności poznawczej i zainteresowań uczniów, szeroko rozumianymi zagadnieniami przyrodniczymi.
Na zajęciach o tematyce przyrodniczej realizowanych w ramach projektu „Edukacja przyrodnicza szansą na rozwój kompetencji uczniów”, uczniowie będą mieli okazję poszerzyć i pogłębić wiedzę na temat różnorodności świata przyrodniczego, zwrócić uwagę na jego bogactwo i piękno, jak również zrozumieć zależności istniejące w środowisku przyrodniczym, a także zwiększyć praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy poza szkołą, dzięki przeprowadzanym podczas zajęć obserwacjom, doświadczeniom i eksperymentom. Podstawową umiejętnością kształtowaną i rozwijaną na zajęciach w ramach projektu innowacyjnego będzie posługiwanie się metodą naukową i rozumowanie naukowe, co powinno być połączone z pogłębianiem kompetencji społecznych, takich jak umiejętność pracy w zespole, sprawne komunikowanie się, jasne i zrozumiałe dla odbiorców prezentowanie rezultatów pracy.
Więcej o innowacji można poczytać tutaj