24 listopada br. uczniowie klasy 8A mieli okazję uczestniczyć w bardzo ciekawej lekcji online z rówieśnikami ze szkoły państwowej w Bhattiprolu w Indiach. Spotkanie to miało na celu nie tylko nawiązanie międzykulturowej wymiany doświadczeń, ale także rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, którym posługiwano się przez całą sesję.
W trakcie zajęć ósmoklasiści aktywnie angażowali się, kierując pytania do uczniów z Indii. Informacje, które uzyskali, zapisywane były na specjalnie na tę okazję przygotowanych kartach pracy. Ten sposób wymiany wiedzy nie tylko sprzyjał rozwijaniu umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim, ale także stanowił cenny element kształcenia umiejętności słuchania.

On November 24th of this year, students from class 8A had the opportunity to participate in a very interesting online lesson with peers from a public school in Bhattiprolu, India. The meeting aimed not only to establish intercultural exchange of experiences but also to develop communication skills in the English language, which was used throughout the entire session.
During the class, the eighth-graders asked questions to the students from India. The information they obtained was recorded on specially prepared worksheets for this occasion. This method of knowledge exchange not only contributed to the development of practical English language skills but also served as a valuable element in enhancing listening skills.