1. Nadzór nad realizacją programu profilaktyki i programu wychowawczego.
2. Diagnoza środowiska rodzinnego uczniów.
3. Zapoznanie się z opiniami psychologicznymi uczniów.
4. Organizowanie spotkań w ramach pedagogizacji rodziców.
5. Prowadzenie zajęć integracyjnych w klasach drugich i trzecich.
6. Prowadzenie zajęć wspierających rozwój ucznia.
7. Współpraca z wychowawcami oraz nauczycielami.
8. Diagnoza psychologiczna uczniów na potrzeby szkoły.
9. Prowadzenie indywidualnych konsultacji z uczniami oraz rodzicami.
10. Kierowanie rodziców z dziećmi do specjalistycznych poradni.
11. Wykonanie gazetek ściennych o tematyce profilaktycznej.
12. Uczestnictwo w zespole wychowawczym.
13. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawalnych potrzeb.
14. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
15. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i zdolności uczniów.
16. We współpracy z pedagogiem ustalenie potrzeb uczniów w zakresie pomocy materialnej oraz wychowawczej.
17. Prowadzenie obserwacji funkcjonowania uczniów.
18. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych.
19. Podejmowanie działań mediacyjnych oraz interwencyjnych.
20. Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych.
21. Wspomaganie wychowawców w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
22. Pomoc w tworzeniu indywidualnych programów dla uczniów objętych szczególną opieką.
23. Praca w zespole do tworzenia IPET.
24. Realizacja pozostałych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły.