Dostępności dla strony internetowej sp2jaworze.pl

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-04-03.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
• brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne, w przypadku starszych artykułów zostaną  one sukcesywnie uzupełnione, a w nowych będą dodawane na bieżąco;
• administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
• publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
• strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dotyczy to również powiększania czcionki ułatwiającej czytanie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Bożek, sekretariat@jaworze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 817 22 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Aby dostać się do budynku szkoły należy pokonać 1 stopień. Nie jest dostępny podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Drzwi główne otwierane są za pomocą klamki i klucza.
2. Budynek jest trzykondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru i I piętra należy pokonać schody dwubiegowe. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Na terenie szkoły znajduje się parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych .
5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
6. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego oraz tłumacza pisma Brailla na miejscu lub online, po uprzednim umówieniu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.

Adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu,
43-384 Jaworze, ul. Wapienicka 10
E-mail: sekretariat@jaworze.pl
Telefon: 33 817 22 17